OFERTA

Ofe­ru­je­my ca­ło­rocz­ny wy­po­czy­nek dla 18 osób w 4 po­ko­jach 2, 3, i 4 oso­bo­wych.
Po dwa po­ko­je z bal­ko­nem, miesz­ka­nia dla max. 6 osób z ła­zien­ką, sy­pial­nią, z 1 łóż­kiem 2 oso­bo­wym + dwo­ma po­je­dyn­czy­mi, anek­sem ku­chen­nym, czę­ścią wy­po­czyn­ko­wą i gan­kiem.

Ofe­ru­je­my wy­żyw­nie­nie ca­ło­dzien­ne, śnia­da­nia, obia­dy.

Każ­dy po­kój z od­dziel­ną ła­zien­ką z prysz­ni­cem. Dodatkowo pokoje wyposażone w TV.
Sa­la z ko­min­kiem – tu po­da­je­my da­nia z do­mo­wej kuch­ni.
Do dys­po­zy­cji go­ści tak­że ogród i bo­isko.