ATRAKCJE

Wo­kół dzie­wi­cza przy­ro­da Gór Ma­sy­wu Śnież­ni­ka po­ro­śnię­tych la­sa­mi ob­fi­tu­ją­cy­mi w dzi­ką zwie­rzy­nę, grzy­by, ja­go­dy i ma­li­ny. Na pew­no je spo­tkasz ko­rzy­sta­jąc z le­śnych duk­tów bę­dąc na spa­ce­rze, ja­dąc na gór­skim ro­we­rze, czy na nar­tach bie­go­wych. Kra­jo­braz do­peł­nia bo­gac­two sta­wów i zbior­ni­ków wod­nych ide­al­nych dla każ­de­go mi­ło­śni­ka węd­kar­stwa.

Ama­to­rzy skał­ko­wych wspi­na­czek znaj­dą nie­złe miej­sce do tre­nin­gu, a we wrze­śniu dla nich kul­to­wa im­pre­za Prze­gląd Fil­mów Gór­skich.


Atrakcje w Kątach Bystrzyckich, Lądku Zdroju i okolicach:

kuznia3
Kuźnia Alchemiczna – miejsce styku nauki i magii. Moc kamieni, urok rękodzieła, harmonia duszy i ciała… Lapis philosophorum – odwieczne poszukiwanie kamienia filozoficznego…

 

ceramika3
Pracownia Ceramiki REZERWAT – do dyspozycji jest koło garncarskie, narzędzia do pracy ręcznej, formy do odlewów i wylepiania oraz, co niebagatelne, kawa, herbata do woli i do wyboru 🙂 Przy dobrej pogodzie z pracą przenosimy się w plener.

 

skansen1
Skansen Gotwaldówka w Kątach Bystrzyckich – to zabytkowy zespół gospodarski funkcjonujący jako atrakcja turystyczna od 2003 r.

 

skalki2
Lądeckie skałki  i szlaki piesze – w rejonie Trojaka (766 m n.p.m) to raj dla wspinaczy skałkowych i piechurów. Malowniczo położone pośród lasów niewysokie skałki o stromych ścianach spełnią wymagania wszystkich wspinaczy.

 

jaskinia
Jaskinia Radochowska – Położona w Górach Złotych koło wsi Radochów, do 1966 r., czyli do odkrycia Jaskini Niedźwiedziej była najdłuższą jaskinią w polskiej części Sudetów o łącznej długości ścian i korytarzy wynoszącej 265 metrów.

 

uzdrowisko
Uzdrowisko Wojciech – jed­ną z oso­bli­wo­ści re­gio­nu pol­skich Su­de­tów jest nie­spo­ty­ka­ne ni­gdzie in­dziej w kra­ju za­gęsz­cze­nie uzdro­wisk. W sa­mym tyl­ko Hrab­stwie Kłodz­kim jest ich aż pięć: Lą­dek Zdrój, Ku­do­wa Zdrój, Duszn­ki Zdrój, Po­la­ni­ca Zdrój, Dłu­go­po­le Zdrój. Du­ża ilość tych miejsc jest zwią­za­na ze zróż­ni­co­wa­ną bu­do­wą geo­lo­gicz­ną te­go ob­sza­ru. Źró­dła mi­ne­ral­ne Su­de­tów try­ska­ją naj­czę­ściej z głę­bo­kich szcze­lin dys­lo­ka­cyj­nych. Są to prze­waż­nie szcza­wy, czy­li wo­dy wo­do­ro­-wę­gla­no­we ze znacz­ną za­war­to­ścią dwu­tlen­ku wę­gla, lecz o ni­skim stę­że­niu mi­ne­ra­li­za­cji.

 

zamek
Zwiedzanie Zamku na Skale – zabytkowe wnętrza, pięć wieków barwnej historii, legenda o tajemniczej Neyi – niezapomnianą podróż w czasie.

 

borowkowa
Wieża widokowa na Górze Borówkowej – Borówkowa Góra to jeden z najwyższych szczytów Gór Złotych – 900 m.n.p.m., i jednocześne najwyżej położony punkt w naszej gminie.

 

Sw_Jan
Most św. Jana – będąc w Lądku-Zdroju warto zobaczyć dwuprzęsłowy, gotycki most św. Jana z 1565 r.

 

narty
Stacja Narciarska Lądek Zdrój – jest niewielkim ośrodkiem narciarskim położonym na północnych stokach Trojaka. Wyciąg znajduje się na wysokości 600m, a różnica poziomów między początkiem, a końcem stoku wynosi 120m.

 

Atrakcje turystyczne
Lądeckie arboretum – le­śny ogród drzew i krze­wów eg­zo­tycz­nych w Ląd­ku Zdro­ju.


ATRAKCJE TURYSTYCZNE ZIEMI KŁODZKIEJ:

Ba­zy­li­ka w Wam­bie­rzy­cach – ko­ściół NMP wzo­ro­wa­ny na Ba­zy­li­ce św. Pio­tra w Rzy­mie; szop­ka ru­cho­ma skła­da­ją­ca się z 800 drew­nia­nych fi­gu­rek; sta­cje kal­wa­ryj­ne.

Błęd­ne Ska­ły – ma­low­ni­czy la­bi­rynt skal­ny w Gó­rach Sto­ło­wych.

Czar­na Gó­ra – sta­no­wi naj­le­piej wi­docz­ny z Zie­mi Kłodz­kiej szczyt w Ma­sy­wie Śnież­ni­ka, ucho­dząc jed­no­cze­śnie od daw­na za jej naj­lep­szy punkt wi­do­ko­wy. Roz­ta­cza się stąd peł­na pa­no­ra­ma Ko­tli­ny Kłodz­kiej obej­mu­ją­ca wszyst­kie oka­la­ją­ce ją pa­sma gór­skie. Do­sko­na­le przy­go­to­wa­ne tra­sy nar­ciar­skie i kom­pleks wy­cią­gów przy­cią­ga co ro­ku tłu­my mi­ło­śni­ków bia­łe­go sza­leń­stwa.

Iglicz­na – szczyt w Ma­sy­wie Śnież­ni­ka. Po­ni­żej szczy­tu wznie­sio­ny zo­stał ko­ściół Mat­ki Bo­skiej Śnież­nej. Sank­tu­arium ma­ryj­ne jest bar­dzo uczęsz­cza­nym miej­scem, zwłasz­cza po ko­ro­na­cji cu­dow­nej fi­gur­ki MB Śnież­nej przez pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II w 1983 ro­ku.

Ja­ski­nia Nie­dź­wie­dzia – naj­więk­sza i naj­pięk­niej­sza ja­ski­nia su­dec­ka, szó­sta w kra­ju pod wzglę­dem dłu­go­ści ko­ry­ta­rzy. Zwie­dza­nie od­by­wa się wy­łącz­nie z prze­wod­ni­kiem i tr­wa oko­ło 50 min. Za­le­ca­na wcze­śniej­sza re­zer­wa­cja miejsc.

Ka­pli­ca Cza­szek w Czerm­nej – ten uni­ka­to­wy w ska­li eu­ro­pej­skiej za­by­tek (trzy te­go ty­pu obiek­ty w Eu­ro­pie) znaj­du­je się w Czerm­nej. Zo­stał wy­bu­do­wa­ny w 1776 r. przez miej­sco­we­go pro­bosz­cza. Wy­strój wnę­trza ka­pli­cy sta­no­wią czasz­ki i pisz­cze­le ok. 3 tys. osób, ofiar wo­jen ślą­skich, trzy­dzie­sto­let­niej oraz pa­nu­ją­cej w tam­tych cza­szach epi­de­mii. Dal­szych 20 tys. znaj­du­je się w pod­zie­miach ka­pli­cy.

Ko­pal­nia Zło­ta w Zło­tym Sto­ku oraz Średniowieczny Park Techniki – pod­ziem­ne Mu­zeum Gór­nic­twa i Hut­nic­twa Zło­ta.

Mię­dzy­gó­rze – tak jak i la­tem, pięk­ne jest tak­że zi­mą. Szy­ku­je ono mnó­stwo atrak­cji dla wiel­bi­cie­li zi­mo­we­go sza­leń­stwa. Ci, któ­rzy wo­lą jed­nak­że spa­ce­ry, niż nar­ciar­skie eska­pa­dy, tak­że znaj­dą coś dla sie­bie. Nie ma bo­wiem nic pięk­niej­sze­go, niż gór­ski kra­jo­braz po­kry­ty pu­szy­stym śnie­giem. Sre­brzy­sty szron po­kry­wa­ją­cy drze­wa two­rzy kra­jo­braz ni­czym z ba­jek An­der­se­na. Wspa­nia­łe te­re­ny zjaz­do­we o róż­nym po­chy­le­niu i wy­so­ko­ści na ota­cza­ją­cych gó­rach, czy­nią z Mię­dzy­gó­rza ide­al­ne miej­sce do upra­wia­nia spor­tów zi­mo­wych.

Mu­zeum Gór­nic­twa w No­wej Ru­dzie – ofe­ru­je bo­ga­tą, po­nad 500 let­nią hi­sto­rię gór­nic­twa, pod­ziem­ne wy­ro­bi­sko gór­ni­cze dłu­go­ści 700 m. oraz sa­le wy­sta­wo­we.

Mu­zeum Pa­pier­nic­twa – pa­pier­nia w Dusz­ni­kach Zdro­ju jest jed­ną z naj­więk­szych atrak­cji tu­ry­stycz­nych na­sze­go pięk­ne­go re­gio­nu. Jest to je­dy­ny za­cho­wa­ny i do dziś dzia­ła­ją­cy obiekt te­go ty­pu w Pol­sce i je­den z nie­licz­nych w środ­ko­wej Eu­ro­pie.

Mu­zeum Sz­tol­ni Wa­lim­skich – od 1943 ro­ku w re­jo­nie Gór So­wich Niem­cy pro­wa­dzi­li za­kro­jo­ne na sze­ro­ką ska­lę i z ogrom­nym roz­ma­chem pra­ce bu­dow­la­ne pod wspól­nym kryp­to­ni­mem „Rie­se” („Ol­brzym”). Bu­do­wa nie zo­sta­ła ni­gdy ukoń­czo­na, a jej po­zo­sta­ło­ścią jest sze­reg pod­ziem­nych kom­plek­sów i bu­dow­li na­ziem­nych do dziś owia­nych mgłą ta­jem­ni­cy co do ich prze­zna­cze­nia. Nie­zwy­kłość tych obiek­tów od lat przy­cią­ga w re­jon Dol­ne­go Ślą­ska rze­sze ba­da­czy i po­szu­ki­wa­czy przy­gód.

Park Na­ro­do­wy Gór Sto­ło­wych – po­wierzch­nia 6280 tyś ha, utwo­rzo­ny w 1993 ro­ku.

Pstrąż­na – Skan­sen – Mu­zeum Kul­tu­ry Lu­do­wej Po­gó­rza Su­dec­kie­go, atrak­cją tu­ry­stycz­ną jest „Tra­dy­cyj­ny wy­piek chle­ba” po­łą­czo­ny z ubi­ja­niem ma­sła, wy­ro­bem se­ra. Wy­pie­ki chle­ba z mą­ki żyt­niej na za­kwa­sie po­cząw­szy od 1 ma­ja od­by­wa­ją się co dwa ty­go­dnie w nie­dzie­lę.

Skal­ne Grzy­by – du­że zgru­po­wa­nie ład­nie ukształ­to­wa­nych form skal­nych: grzy­bów, ma­czug, mło­tów i baszt, cią­gną­ce się wzdłuż pół­noc­no wschod­niej kra­wę­dzi środ­ko­we­go pię­tra Gór Sto­ło­wych, roz­rzu­co­ne na dłu­go­ści oko­ło 2 km na wy­so­ko­ści oko­ło 650 – 700 m.

Skan­sen w Wam­bie­rzy­cach – są tu za­rów­no drob­ne sprzę­ty do­mo­we, jak i wy­po­sa­że­nia wnętrz izb miesz­kal­nych, warsz­ta­tów pra­cy – kuź­nia, sto­lar­nia, warsz­tat szew­ski, itp. Więk­szość eks­po­na­tów jest odre­stau­ro­wa­na, wy­sta­wio­na w ga­blo­tach lub wi­try­nach i opi­sa­na. Ca­łość oto­czo­na zie­le­nią, oczka­mi wod­ny­mi oraz za­gro­da­mi i wo­lie­ra­mi ze zwie­rzy­ną i ptac­twem.

Sz­cze­li­niec Wiel­ki – naj­wyż­szy szczyt w Gó­rach Sto­ło­wych (919 m.n.p.m.) Naj­więk­sze w kra­ju „skal­ne mia­sto” zło­żo­ne z ogrom­nej ilo­ści ory­gi­nal­nie ukształ­to­wa­nych skał i ska­łek. Sch­ro­ni­sko na Sz­cze­liń­cu jest naj­star­szym w Su­de­tach.

Sz­tol­nie po­ura­no­we w Klet­nie – daw­na ko­pal­nia rud ura­nu, a póź­niej flu­ory­tu za­ło­żo­na na kon­tak­cie róż­nych skał me­ta­mor­ficz­nych

Ścieżka w obłokach –  Sky Walk, czyli spacer w chmurach, który możliwy jest w Resorcie Dolni Morava to wyjątkowe przeżycie dla każdego. Wieża o wysokości 55 metrów znajduje się na zboczu góry Slamnik na wysokości 1116 m n.p.m. Poprzez swoje położenie gwarantuje doskonałe widoki na cały Masyw Śnieżnika z malowniczą doliną rzeki Morawy. W oddali rysują się grzbiety Jeseników, Suchy Vrch i Karkonosze.

Śnież­nic­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy – zaj­mu­je ob­szar 28 tyś ha, le­ży na te­re­nie Ma­sy­wu Śnież­ni­ka, Gór Bial­skich i Gór Zło­tych. Na te­re­nie par­ku znaj­du­je się pięć re­zer­wa­tów przy­ro­dy: Śnież­nik Kłodz­ki, Wo­do­spad Wilcz­ki, Ja­ski­nia Nie­dź­wie­dzia i Pusz­cza Śnież­nej Biał­ki.

Śnież­nik – (1425 m.n.p.m.) jest naj­wyż­szą gó­rą pol­skich Su­de­tów na wschód od Kar­ko­no­szy. Po­ni­żej na Ha­li pod Śnież­ni­kiem znaj­du­je się Sch­ro­ni­sko na wys. 1218 m.

Tor­fo­wi­sko pod Zie­leń­cem – re­zer­wat ści­sły zo­stał utwo­rzo­ny w 1954 ro­ku na ob­sza­rze 156,8 ha. Re­zer­wat po­ło­żo­ny jest na wy­so­ko­ści 740 – 760 m n.p.m. na pła­sko­wy­żu po­mię­dzy pa­sma­mi Gór By­strzyc­kich i Gór Or­lic­kich. Czar­ne Ba­gno ra­zem z To­pie­li­skiem le­żą na eu­ro­pej­skim dzia­le wod­nym. Na te­re­nie re­zer­watu od­no­to­wa­no 174 ga­tun­ki ro­ślin z 52 ro­dzin.

Twier­dza Kłodz­ka – jest naj­cen­niej­szym w Pol­sce ze­spo­łem XVII-XVIII wiecz­nych for­ty­fi­ka­cji, bę­dą­cych kla­sycz­nym i uni­ka­to­wym przy­kła­dem ar­chi­tek­tu­ry obron­nej te­go okre­su. Zaj­mu­je ona pra­wie 20 ha po­wierzch­ni, ma 800 me­trów dłu­go­ści w li­nii pół­no­c-po­łu­dnie i 400 me­trów w li­nii wschó­d-za­chód

Uz­dro­wi­ska Zie­mi Kłodz­kiej– jed­ną z oso­bli­wo­ści re­gio­nu pol­skich Su­de­tów jest nie­spo­ty­ka­ne ni­gdzie in­dziej w kra­ju za­gęsz­cze­nie uzdro­wisk. W sa­mym tyl­ko Hrab­stwie Kłodz­kim jest ich aż pięć: Lą­dek Zdrój, Ku­do­wa Zdrój, Duszn­ki Zdrój, Po­la­ni­ca Zdrój, Dłu­go­po­le Zdrój. Du­ża ilość tych miejsc jest zwią­za­na ze zróż­ni­co­wa­ną bu­do­wą geo­lo­gicz­ną te­go ob­sza­ru. Źró­dła mi­ne­ral­ne Su­de­tów try­ska­ją naj­czę­ściej z głę­bo­kich szcze­lin dys­lo­ka­cyj­nych. Są to prze­waż­nie szcza­wy, czy­li wo­dy wo­do­ro­-wę­gla­no­we ze znacz­ną za­war­to­ścią dwu­tlen­ku wę­gla, lecz o ni­skim stę­że­niu mi­ne­ra­li­za­cji.

Wo­do­spad Wilcz­ki – naj­więk­szy i naj­wyż­szy wo­do­spad w Ma­sy­wie Śnież­ni­ka, naj­wyż­szy w Su­de­tach. Znaj­du­je się w Mię­dzy­gó­rzu.