O NAS

Go­ściu siądź pod mym da­chem
a od­pocz­nij so­bie…
w Ką­tach By­strzyc­kich,
wio­sce po­ło­żo­nej na Zie­mi Kłodz­kiej
w obrę­bie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Ma­sy­wu Śnież­ni­ka
(550 m n.p.m.).